• «Робінзон» - це інформаційно-розважальне видання в сфері туризму.
 • Тираж журналу - 10 тисяч примірників;
 • Періодичність - щомісячно;
 • Формат - А4;
 • Мова видання - українська;
 • повнокольорове видання
 • Розповсюдження - безкоштовне.
 • Дата заснування - жовтень 2006 р року

Відмінною рисою нашого видання є гармонійне поєднання рекламних площ (що властиво безкоштовним виданням) і корисної та пізнавальної інформації, авторських матеріалів (що є характерним для популярних глянцевих журналів). Таким чином, наш журнал довше затримується у читача і Ваша реклама частіше потрапляє йому на очі. Ще однією характерною рисою нашого видання є використання принципу "стаття + реклама", тобто ми не використовуємо Класифайди, не перетворюємося в рекламний каталог. Ваша реклама обов'язково вставляється в інформаційний блок, який висвітлює один із напрямів або маршрутів, зазначених в рекламі Вашої компанії.

Всі матеріали «Робінзона» є авторськими і автентичними, ми не передруковуємо статті з Інтернету і наші автори пишуть тільки про те, що бачили на власні очі. За цей період журнал завоював заслужену популярність і своїм цікавим і нетривіальним, авторським змістом, і високою ефективністю рекламного впливу.


Формати і розміри рекламних блоків. Варіанти розміщення.


На внутрішніх строрінках
(Ширина х Висота в мм)
185x116
91x235
57x185
91x116
59x235
38x185

Розміри макетів, що розміщуються під обріз
(Ширина х Висота в мм)
До обрізу
Після обрізу
220x307
210x297
220x146
210x136
108.5x307
103.5x297
76.5x307
71.5x297
220x102
210x97
Увага!
Зображення і тексти, що несуть смислове значення, не можуть бути розміщені ближче як 5 мм до краю макета

Вимоги до макетів

Файли верстки / графіки:
Приймаються файли верстки створені в програмах (Mac/PC):
Adobe InDesign(версії 4.xx,5.xx)
і ілюстрацій, що створені в програмах:
Adobe Illustrator - AI, EPS (версії 8.xx, 10.xx, 13.xx)
Adobe Photoshop - TIFF (версії 9.xx, 10.xx)

Всі файли растрової та векторної графіки мають бути в моделях CMYK або grayscale.
Всі растрові зображення мають бути 300 dpi та не повинні містити додаткових каналів.
Всі файли векторної графіки не повинні містити додаткових (spot) колорів і шрифтів (шрифти мають бути перетворенні в криві).
Частина сторінкиЦіна, грн
1/18000
1/24000
1/33000
1/42400
1/61800
2/1 (розворот)16000
1 сторінка обкладинки16000
2,3 сторінка обкладинки10000
4 сторінка обкладинки12000
Адреса редакції:

02166, Київ, пр-т. Лісний 35, оф. 135

тел: +38 (050) 443-17-46

email: antonina.lomachuk@gmail.com

Відділ реклами:
Журнал зареєстровано Міністерством юстиції серія КУ 336-032 від 28.10.2006
 • "Robinzon" - an information-entertainment publication in the tourism sector.
 • Circulation - 10 000 copies;
 • Frequency - monthly;
 • Format - A4;
 • Language of issue - Ukrainian;
 • Full-color edition
 • Free distribution
 • Foundation date - October 2006

A distinctive feature of our publication is the harmonious combination of advertising space (which is characteristic of a free edition) and the useful and informative information, copyrighted material (which is typical for the popular glossy magazines). Thus, our journal is retained longer in the reader and your advertising often falls over his eyes. Another feature of our publication is to use the principle of "statte + advertising", that is, we do not use klassifaydov not turn into an advertising directory. Your advertisement is required to be inserted in the information block, which highlights one of the areas or routes specified in the advertisement of your company.

All materials "Robinson" are copyrighted and authentic, we reprint an article from the Internet, and our authors write only about what they had seen with their own eyes. During this period, the magazine won the deserved popularity and its interesting and non-trivial copyright content, and high efficiency of advertising exposure.


Formats and size ad units. accommodation options.


On the inside pages
(Width x Height mm)
185x116
91x235
57x185
91x116
59x235
38x185

Dimensions models placed for edge
(Width x Height mm)
Before truncate
After truncate
220x307
210x297
220x146
210x136
108.5x307
103.5x297
76.5x307
71.5x297
220x102
210x97
Attention!
Images and texts that have meaning, can not be placed closer than 5 mm to the edge of the layout

Requirements to layouts

Files typesetting / graphic:
Accepted typesetting files created in programs (Mac/PC):
Adobe InDesign(versions 4.xx,5.xx)
and illustrations that were created with:
Adobe Illustrator - AI, EPS (versions 8.xx, 10.xx, 13.xx)
Adobe Photoshop - TIFF (versions 9.xx, 10.xx)

All files, raster and vector graphics must be in CMYK or grayscale models.
All raster images must be 300 dpi and should not include additional channels.
All files vector should not contain additional (spot) Color and fonts (fonts should be converting to curves).
Part of pagePrice, UAH
1/18000
1/24000
1/33000
1/42400
1/61800
2/1 (Dual Pages)16000
1 cover page16000
2,3 cover pages10000
4 cover page12000
Editorial Office Address:

02166, Kiev, Lisniy av. 35, office 135

tel: +38 (050) 443-17-46

email: antonina.lomachuk@gmail.com

Department of advertising:
Journal of the Ministry of Justice registered the MCC series 336-032 of 28.10.2006